Loading
Hi, Mertel!

Pricelist

CENNÍK PREVÁDZKOVATEĽA


1. Cena za používanie aplikácie ORCHESTRA

Používateľ sa zaväzuje uhrádzať prevádzkovateľovi cenu za používanie aplikácie ORCHESTRA (ďalej len „cena za používanie“). Cenu za používanie je používateľ povinný uhrádzať prvým dňom nasledujúcim po skončení skúšobnej verzie používateľského účtu používateľa. Cena za používanie je splatná za príslušné časové obdobie (predplatné obdobie).

V cene za používanie je zahrnuté:
- právo používať aplikáciu ORCHESTRA v súlade s ustanoveniami týchto VOP,
- základná pomoc pri implementácii aplikácie ORCHESTRA,
- základná pomoc pri práci s aplikáciou ORCHESTRA na linke technickej podpory,
- nové verzie (updaty) produktu ORCHESTRA.

A/ Výška ceny za používanie pre agentúry:

Startup agentúra (do 2 rokov od založenia, na 1 rok): 99 eur / do 5 uživatelov / mesačne
Agentúra 59 eur / užívateľa / mesačne/ minimálne pre 5 uživatelov v sume 295 eur,

Používateľ “agentúra”, ktorý pri registrácii používateľského účtu v aplikácii ORCHESTRA uvedie platný promočný kód, má nárok na zľavu vo výške 5% z mesačnej ceny za používanie, a to (z vybraného balíčka malá firma, stredná firma, veľká firma) počas 12 prvých mesiacov odo dňa ukončenia skúšobnej verzie používateľského účtu používateľa.

V prípade výberu ročnej platby má používateľ “agentúra” nárok na zľavu z ročného paušálu vo výške 20%.

B/ Výška ceny za používanie pre dodávateľa:

Polročná kampaň: 30 eur / mesačne (jednorazová platba 180 eur za polrok)
Ročná kampaň: 25 eur / mesačne (jednorazová platba 300 eur za rok)

Dvojročná kampaň: 20 eur / mesačne (jednorazová platba 480 eur za 2 roky)

Používateľ “dodávateľ”, ktorý pri registrácii používateľského účtu v aplikácii ORCHESTRA uvedie platný promočný kód, má nárok na zľavu vo výške 5% z mesačnej ceny za používanie, a to (z vybraného balíčka kampane polrok, rok, 2 roky) počas doby platnosti vybraného balíčka.


2. Cenník zavedenia, nastavenia systému a možnosti zaškolenia

Používateľ “Agentúra” má nárok na zavedenie systému do prevádzky po skončení skúšobnej verzie 3 spôsobmi:
Základné nastavenie: 0 eur / jednorazovo

Jedná sa o samonastavenie používateľom. K dispozícii je základný tutorial jednotlivých modulov a ich funkcionalít.

Nastavenie systému konzultantom: 720 Eur, 8h / jednorazovo

Nastavením systému Vás bude sprevádzať odborný konzultant a prevedie Vás jednotlivými funkciami a nastaveniami. V cene je aj zaškolenie všetkých užívateľov.
Cenu za nastavenie systému konzultatom je používateľ povinný uhradiť jednorázovo, v deň objednania služby.

Komplexné nastavenie systému: 1440 Eur, 16h / jednorazovo

Pokročilé nastavenie zahŕňa práva z predchádzajúcich balíčku nastavenia doplnené o komplexné nastavenie systémových vlastností (notifikácii, plánov, kontrolných mechanizmov, dizajn manuálu agentúry vo všetkých šablónach).

Cenu za komplexné nastavenie systému je používateľ povinný uhradiť jednorázovo, v deň objednania služby.


3. Cenník dodatkových služieb

Pouzivatel “Agentúra” má možnosť kedykoľvek doobjednania vybraných doplnkových služieb.

A/ Prepojenie viacerých prevádzok

Používateľ sa zaväzuje uhradiť prevádzkovateľovi cenu za službu – prepojenie viacerých prevádzok (ďalej len „cena za prepojenie“). Cenu za používanie je používateľ povinný uhrádzať prvým dňom nasledujúcim po objednaní tejto dodatkovej služby. Cena za používanie je splatná za príslušné časové obdobie (predplatné obdobie).
V cene za prepojenie je zahrnuté:
- prepojenie viacerých agentúr do jedného systému. Určené primárne pre spoločnosti s členitou štruktúrou.
Výška ceny za prepojenie: 99,- Eur / mesačne / za každú prevádzku

B/ Navýšenie dát na užívateľa

Používateľ sa zaväzuje uhradiť prevádzkovateľovi cenu za službu – navýšenie dát na užívateľa (ďalej len „cena za navýšenie dát“). Cenu za používanie je používateľ povinný uhrádzať prvým dňom nasledujúcim po objednaní tejto dodatkovej služby. Cena za používanie je splatná za príslušné časové obdobie (predplatné obdobie).

Výška ceny za navýšenie dát :
30,- Eur / month / 1 TB

C/ Pokročilá podpora

Používateľ sa zaväzuje uhradiť prevádzkovateľovi cenu za službu – pokročilú podporu (ďalej len „cena za pokročilú podporu“). Cenu za používanie je používateľ povinný uhrádzať prvým dňom nasledujúcim po objednaní tejto dodatkovej služby. Cena za používanie je splatná za príslušné časové obdobie (predplatné obdobie).

V cene za pokročilú podporu je zahrnuté:
- Podpora lokálneho konzultanta v prípade požiadavky na dodatočné zaškolenie, poradenstvo pri používaní systému.
Výška ceny za pokročilú podporu:

99,- Eur / mesačne

D/ kreatívne recenzie

Používateľ sa zaväzuje uhradiť prevádzkovateľovi cenu za službu – kreatívne recenzie (ďalej len „cena za kreatívne recenzie“). Cenu za kreatívne recenzie je používateľ povinný uhrádzať prvým dňom nasledujúcim po záväznom objednaní služby kreatívne recenzie zo strany používateľa. Cena za kreatívne recenzie je splatná za príslušné časové obdobie (predplatné obdobie).
V cene za kreatívne recenzie je zahrnuté:
- právo na zobrazenie kreatívnych recenzií obsiahnutých v aplikácii ORCHESTRA pre zvolený marketingový segment z dostupných segmentov (Reklamná agentúra, Eventová agentúra, Mediálna agentúra, PR agentúra, Digitálna agentúra),
- právo na komentovanie kreatívnych recenzií obsiahnutých v aplikácii ORCHESTRA.
Výška ceny za kreatívne recenzie:
290,- eur / mesačne za každý zvolený segment.

E/ Prehľad európskych vestníkov

Používateľ sa zaväzuje uhradiť prevádzkovateľovi cenu za službu – prehľad európskych vestníkov (ďalej len „cena za prehľad“). Cenu za prehľad je používateľ povinný uhrádzať prvým dňom nasledujúcim po záväznom objednaní služby prehľad zo strany používateľa. Cena za prehľad je splatná za príslušné časové obdobie (predplatné obdobie).
V cene za prehľad je zahrnuté:
- právo na denné zobrazenie prehľadu aktuálnych súťaží zverejnených v európskych vestníkov.
Výška ceny za prehľad:
990,- eur / mesačne za každý zvolený segment.


Všetky vyššie uvedené ceny sú bez DPH.

PRICE LIST OF THE OPERATOR


1. Price for using the ORCHESTRA application

The User undertakes to pay the Operator price for the use of the ORCHESTRA application (hereinafter referred to as the "Fee for use"). The user is obliged to pay the Fee for use on the first day following the end of the user's trial account version. The usage price is payable for the relevant time period (subscription period).

The Fee for use includes:
- the right to use the ORCHESTRA application in accordance with the provisions of these GTC,
- basic assistance in implementing the ORCHESTRA application,
- basic help with the ORCHESTRA application on the technical support line,
- new versions (updates) of product ORCHESTRA.

A / Fee for use for agencies:

Startup agency (less than 2 years old, for 1 year): 99 euro / month / up to 5 users,
Agency 59 eur / month / user / minimal 5 users in total of 295 eur,

The "agency" user who uses a valid promotional code when registering a user account in the ORCHESTRA application is eligible for a 5% discount from the monthly fee for use price (from the selected package small company, medium company, large company) for the first 12 months after the end of user's trial account.

In case of choosing an annual payment, an “agency” user is entitled to a 20 % discount from the annual flat rate.

B / Fee for use for Supplier:

Semi-annual campaign: 30 euro/ month (one-off payment of 180 euro per half-year)
Annual campaign: 25 euro / month (one-off payment 300 euro per year)
Biennial campaign: 20 euro / month (one-off payment 480 euro for 2 years)

The "supplier" user who uses a valid promotional code when registering a user account in the ORCHESTRA application is eligible for a 5% discount from the monthly usage price (from selected campaign package for half-year, a year, 2 years) during the validity of the chosen package.


2. Price list of system implementation, system set up and training options

The “Agency” user is entitled to have the system implemented after the end of trial version in 3 ways:

Default setting: 0 euro / one-time payment

This is a self-setup done by user. A basic tutorial for each module and its functionality is available.

Consultant system setup: 720 euro, 8h / one-time payment

The system setup will be accompanied by a professional consultant who will guide you through the various functions and settings. The price also includes training of all users.
The user is obliged to pay the price for Consultant system setup as one-off payment, on the day of ordering the service.

Complex system setup: 1440 euro, 16h / one-time payment

The advanced setup includes the rights from the previous setup package, toped up complex system features (notifications, schedules, control mechanisms, agency design manual in all templates).
The user is obliged to pay the price for the Complex system setup as one-off payment, on the day of ordering the service.


3. Price list of additional services

The “Agency” user has the option to order selected additional services at any time.

A / Multiple branch interconnection

The User undertakes to pay the Operator the price for the service - multiple branch interconnection (hereinafter referred to as the “interconnection price”). The User is obliged to pay the fee for use on the first day following the ordering of this additional service. The fee for use is payable for the relevant time period (subscription period).
The price for interconnection includes:
- interconnection of several agencies into one system. Designed primarily for companies with structured structure.

Price for interconnection: 99, - euro / month / for each branch

B / Data increase per user

The User undertakes to pay the Operator the price for the service - data increase per user (hereinafter referred to as the “data increase price”). The User is obliged to pay the price for use on the first day following the ordering of this additional service. The usage price is payable for the relevant time period (subscription period).

Price for data increase: 30, - euro / month / 1 TB

C / Advanced Support

The User undertakes to pay to the Operator the price for the service - advanced support (hereinafter referred to as the "price for advanced support"). The User is obliged to pay the price for use on the first day following the ordering of this additional service. The usage price is payable for the relevant time period (subscription period).
The price for advanced support includes:
- Support of local consultant in case of request for additional training, system use counselling.
Price for the advanced support:

99, - euro / month

D / Creative Reviews

The User undertakes to pay the Operator the price for the service - creative reviews (hereinafter referred to as the "price for creative reviews"). The User is obliged to pay the creative review price on the first day following the user's binding order of creative reviews. The price for creative reviews is payable for the relevant time period (subscription period).
The price for creative reviews includes:
- Right to view creative reviews contained in the ORCHESTRA application for the selected marketing segment from the available segments (Advertising Agency, Event Agency, Media Agency, PR Agency, Digital Agency)
- The right to comment on the creative reviews contained in ORCHESTRA.
Price for creative reviews:
290, - euro / month for each selected segment.

E / Overview of European Public Procurement Journal

The User undertakes to pay the Operator the price for the service - overview of the European Journals (hereinafter referred to as the “price for overview”). The user is obliged to pay the price for the report on the first day following the binding order of the service by the user. The cost of the overview is payable for the relevant time period (subscription period).
The cost of the report includes:
- the right to display daily an overview of the current competitions published in the European Public Procurement Journal.
Price for overview: 990, - euro / month for each selected segment.


All prices above are exclusive of VAT.